KVKK AYDINLATMA METNİ

 

DEĞERLİ İLGİLİLER;

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK SİZLERİ BİLGİLENDİRMEK İSTERİZ.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, “Kişisel Veri” olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla Çetmen Mağazaları Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ŞİRKET) tarafından işlenecektir. “Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” ise bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

ŞİRKET olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

 

Kişisel verilerinizin hizmetlerimizde kullanılması sırasında özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerin korunması temel prensibimizdir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
ŞİRKETİ ilgilendiren kanun ve ilgili mevzuatları kapsamında sizlere sunulacak hizmetlerde kullanılmak, belediyecilik hizmetlerimizi gerçekleştirmek, bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için, KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili makamlara öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bağlı bulunduğumuz kanunlar kapsamındaki hizmetlerimizi yerine getirebilmek, ŞİRKETÇE sunulan veya talep edilen başka hizmetlerimizi sunabilmektir.

 

Ayrıca Kanunun “Kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan şartlar şöyle sıralanmıştır;

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
ŞİRKET nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; diğer hizmet alınan üçüncü taraflara yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. İş dolayısıyla bilgileriniz gerekirse, yürürlükteki yasaya göre olmak şartıyla bilgilerinizi verilerinizin yurtdışında bulunan sunucularımızda ve diğer üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları veya veri işlemcileri şirketlerine aktarılacaktır. Bu açık izni vererek, yurtdışı bilgilerinizin burada açıklandığı üzere aktarımını ve saklanmasını onaylar ve kabul edersiniz.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen şirket işlemlerine ilişkin tüm beyanname/ bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, şirket, yerel hizmet birimleri, Web Sayfaları, Mobil Uygulamalar, Çağrı Merkezi, Kiosklar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca haklarınız

Şirkete başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin;

 
 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya KEP üzerinden elektronik imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile açıklamalarınızı içeren talebinizi; kvkk@cetmen.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Çetmen Mağazaları Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çamlık Cd. No:46 Sarnıç, Gaziemir/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formucetmen.hukuk@hs03.kep.com.tr (kayıtlı e-posta) adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.Eğer elektronik posta adresiniz sistemimizde kayıtlı ise kvkk@cetmen.com.trelektronik posta hesabına iletilebilir.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu
Çetmen Mağazaları Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çamlık Cad. No:46 Sarnıç, Gaziemir/İzmir

Kişisel Veri Başvuru Formu (doc)

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu

Çetmen Mağazaları Dayanaklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Çamlık Cad. No:46 Sarnıç, Gaziemir/İzmir