• 0 (850) 455 0 555

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1- GİZLİLİK Taraflarca çalışanların ve müşterilerin; çözüm ortağı olarak yapılan ticari iş kapsamında ilgili işin yapılması için gerekli olan bilgilere çözüm ortağı olarak şirketinize ve çalışanlarınızla paylaşılan ister sözlü, isterse elektronik ortamda veya yazılı ya da başka bir araçla yapılmış olsun verilen her türlü bilgiler ve Tarafların bu yolla edindiği her türlü bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir. Taraflar pazarlama, reklam, hizmet veya ürün alımı ya da personelle ilgili süreç boyunca, karşı tarafa yapacağı açıklamalarda ve vereceği bilgilerde kendisine ait bir takım Gizli Bilgiler’i karşı taraf ile paylaşabilecektir. Taraflar’ın iş bu Sözleşme konusu Gizli Bilgiler’i paylaşımları ve Gizli Bilgiler’in korunması, aşağıda belirtilen şartlar dâhilinde gerçekleşecektir. 2- GİZLİ BİLGİNİN TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER Kamuoyuna mal olmuş bilgiler, Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı gereğince açıklanması gereken bilgilerdir. Taraflar kendisinden Kanun, mevzuat veya yetkili bir mahkeme emriyle açıklama istendiğinde ya da farklı kanunlar gereği yapması gereken paylaşım ve bildirimler olması halinde bunu derhal çözüm ortağın bildirmekle sorumlu sayılacaktır. Kendisinden bilgi talep edilen taraf bilgi verme yetki ve sorumluluğunun iş bu sözleşme çerçevesinde karşı tarafta olduğunu bu makamlara bildirecektir. 3-GİZLİ BİLGİNİN DİĞER TARAFÇA KORUNMASI Taraflar Gizli Bilgiler üstündeki haklarını tanımakta ve kabul etmekte olup, işbu Sözleşme altında elde edilen Gizli Bilgiler konusunda aşağıda yazılı olanları sağlamak için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmektedir: a-Büyük bir gizlilik içinde azami dikkat ve özenle korumak, Konuyla ilgili personellerine gerekli eğitimi vermek ve önlemler almak b-Herhangi bir 3. kişiye hangi suretle olursa olsun vermemek ve / veya alenileştirmemek, c-Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki sözleşme gereği yapılan işin gereği dışında kullanmamak. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri dikkat ve özenin aynısını karşı tarafın gizli bilgilerini korumakta da göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilir, ancak bilginin gizliliği hususunda işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin iş bu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan Gizli Bilgi’yi açıklayan tarafın sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 4- MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ Taraflardan her biri kendilerine ilişkin bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler. Taraflar; diğer tarafın mülkiyeti altındaki Bilgilere ait tüm fikri mülkiyet haklarının, tasarruf hakkı ve diğer hakların, bilginin sahibi olan tarafa ait olduğunu ve iş bu Sözleşme altında bunların diğer taraf ile paylaşılmasıyla hiçbir hak, tasarruf hakkı veya avantaj elde edilmediğini kabul etmektedir. 5- GİZLİ BİLGİ(LER)’İN KULLANILMASI ŞARTLARI: İş bu Sözleşme kapsamında tarafların karşı taraf ile paylaştığı tüm Gizli Bilgiler; taraflarca, ancak hizmet veya ürün alımı kapsamındaki iş ilişkisini temin edebilmek sözleşmenin ifasını sağlamak ve işin ilerlemesini sağlamak maksadıyla, sözleşme koşulları çerçevesinde ve yapılan işin gereği olarak kullanılabilecektir. 6- ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Taraflar; hizmet veya ürün alımı ile ilgili Gizli Bilgiler’in sahibi için değerli ve eşsiz olduğunu ve karşı tarafın yetkilileri ve/veya çalışanları ve/veya danışmanları ile sözleşme gereği görevlendirdiği sair kişiler tarafından işbu Sözleşme’nin ihlali ve söz konusu bilgilerin açıklanması durumunda, Gizli Bilgiler’in sahibi olan tarafın bundan maddi ve manevi büyük zarar göreceğini kabul etmektedir. Taraflar; sorumlu olduğu kişilerce hizmet veya ürün alımı ile ait gizli bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa durumu bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda; Gizli bilgileri sözleşmeye aykırı olarak açıklanmış olan taraf, bu bildirim üzerine veya kendiliğinden masrafları karşı tarafa ait olmak kaydıyla tüm yasal yollara başvurma ve uğradığı zararın giderilmesini karşı taraftan talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca Taraflar; karşı tarafça sözleşmenin ifası gereği kendisine verilen ve/veya sözleşme gereği edindiği Gizli Bilgiler’i kendi ticari ve sair amaçları için kullanması ve 3. kişilere kullandırması, devretmesi durumunda, akde aykırı davranışın karşılığı olarak sözleşmede yıllık ücretinin 5 katı kadar kararlaştırılan cezai şartı karşı tarafa nakden ve defaten hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. 7- GİZLİ BİLGİLERİ İÇEREN MATERYALİN İADESİ Gizli bilgiler içeren her türlü materyal, taraflar arasındaki ticari ilişkinin ya da iş bu gizlilik sözleşmesinin sona ermesi halinde ve karşı tarafın yazılı ihtarı üzerine, derhal bu bilgilerin ait olduğu tarafa iade edilir. 8- GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ Taraflar; karşı tarafın yazılı izni dışında bilgiyi 3. kişilere aktaramaz herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam amacıyla kullanamaz. 9- SÜRE Taraflar ; karşı tarafın “Gizli Bilgilerini”, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan iş sona ermiş olsa dahi, süresiz gizli tutmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan etmiştir. 10- GENEL HÜKÜMLER 10.1. İşbu Sözleşme’ye yapılacak tüm tadiller yazılı olarak yapılacak ve her iki tarafça imzalanacaktır. 10.2. İşbu Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının, herhangi bir kanun veya düzenleme altında geçersiz, yasadışı ve uygulanamaz ilan edilmesi durumunda geride kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği bundan hiçbir şekilde etkilenmez veya zarar görmez. 10.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde karşı tarafça ihlalinden doğan bir hakkını, yetki veya gücünü kullanmaması veya ertelemesi, iş bu sözleşmedeki herhangi bir haktan vazgeçmesi anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanmasını veya işbu Sözleşme’nin müteakip ihlallerinde diğer hak, yetki ve çözümlerini kullanmasına engel teşkil etmez. 10.4. İşbu Sözleşme hükümlerinden yapılan herhangi bir feragat veya hak sahibinin hiçbir onayı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli kabul edilemez. 10.5. İşbu Sözleşme’nin uygulanması veya yorumuyla ilgili uyuşmazlıklarda, haklılığı sabit olan Taraf’ın yaptığı makul harcamalar, ödemeler ve vekâlet ücretini diğer taraf’tan tahsil etme hakkı saklıdır. 10.6. Taraflar, İzmir Mahkemelerinin münhasır yargılama yetkisini kabul ederler. 10.7. Tarafların yukarıda belirtilen adresleri yasal ikametgâh adresleri olup; adres değişikliği yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar kanunen geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır. 10.8 Sözleşmenin imzalanması iş bu koşulların taraflarca kabul edildiği ve sözleşmeye aykırı davranmanın sonuçlarını anladığını kabul eder. Çetmen Mağazacılık Dayanıklı Tüketim Malları Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.